Облекчен ред за издаване на визи

В Н И М А Н И Е ! ! !  От 15 юни 2013г. консулският отдел към Посолството на Русия в България започва прием на електронни формуляри за визови анкети, които се попълват на уеб-сайта на Консулския департамент на Министерството на външните работи на Руската Федерация на адрес https://visa.kdmid.ru

При подаване на документите за виза във Визовый центр, заявителят е длъжен да донесе попълнена и разпечатана от сайта електронна визова анкета.

Анкети, попълнени по друг начин, няма да се приемат.

От 1 юни 2007 година в съответствие с Договора между Руската Федерация и Европейската общност за облекчено издаване на визи на граждани на Руската Федерация и Европейския Съюз, на гражданите на България и ЕС наред с досега действащия начин  за издаване /въз основа на покани от ФМС на РФ и според указанията на МВнР на РФ/, визи могат да се оформят и чрез преки обръщения от страна на приемащи организации в Русия и  физически лица.

За членове на официални делегации, които на основание официална покана, изпратена до Руската Федерация или България, вземат участие в официални срещи, консултации, преговори или програми за обмен, а също в мероприятия, провеждани на територията на Руската Федерация от междуправителствени организации, е необходимо писмо, издадено от компетентен орган на Руската Федерация, потвърждаващо, че заявителят е член на делегацията, идваща на територията на РФ за участие в указаните мероприятия, придружено с копие от официалната покана;

за предприемачи и представители на предприемачески организации – писмено обръщение на официална бланка с указване на юридическия адрес и данъчния номер на приемащото юридическо лице, компания, организация, предприятие, учреждение или техни филиали, държавни и местни органи на властта на Руската Федерация, организационни комитети на търговско-промишлени изложения, конференции и симпозиуми, провеждани на територията на Руската Федерация или на територията на една от държавите- членки на Европейския съюз;

за шофьори, осъществяващи международни пътнически и товарни превози между Руската Федерация и България – писмено обръщение от националната асоциация на превозвачите в България, от Руската компания, осъществяваща международни автотранспортни превози с указание на целта, продължителността и честотата на извършваните пътувания;

за журналисти- удостоверение или друг документ, издаден от професионална организация и потвърждаващ, че лицето се явява професионален журналист, а също документ, издаден  от работодателя, потвърждаващ, че цел на пътуването се явява изпълнението на журналистическа задача /командировъчно удостоверение/;

за лица, участващи в научни, културни или творчески дейности, в това число университетски и други програми за обмен – писмено обръщение на официална бланка с указание на юридическия адрес и данъчния номер на приемащата организация за участието в такава дейност;

за ученици, студенти, аспиранти и съпровождащите ги преподаватели, отиващи на обучение /краткосрочно/ или на учебен стаж, в това число в рамките на програми за обмен или за друга, отнасяща се към обучението дейност – писмено обръщение на официална бланка с указание на юридическия адрес и данъчния номер или свидетелство за записване в приемащия университет, академия, институт, колеж или училище, или студентска карта, или свидетелство за зачисляване към съответния курс, който ще бъде посещаван;

за участници в международни спортни мероприятия и съпровождащите ги професионални лица – писмено обръщение на официална бланка с указание на юридическия адрес и данъчния номер на приемащата организация – компетентни органи, национални спортни федерации на Руската Федерация или Олимпийския комитет на Руската Федерация;

за участници в официални програми за обмен между побратимени градове – писмено обръщение на главните администрации /кметове/ на такива градове в България /оригинал/ и в Русия /копие/;

за близки роднини на български граждани, живеещи законно на територията на Руската Федерация – съпрузи, деца /включително приемни/, родители / включително опекуни и попечители/ - нотариално заверено писмено обръщение от канещите ги български граждани;

за лица, посещаващи военни и граждански гробове – официален документ, потвърждаващ наличието на гроб и неговата съхранност, а също роднинското или друго отношение на заявителя към погребания;

Писмените обръщения, указани в т. 1 от настоящия член, трябва да съдържат следните сведения:

за поканеното лице – име, фамилия, дата на раждане, пол, гражданство, номер на документа, удостоверяващ личността му, срок и цел на пътуването, брой излизания, имена на непълнолетни деца, придружаващи поканеното лице;
за канещото лице – име, фамилия и адрес;
за канещото юридическо лице, компания или организация – пълното наименование на юридическото лице, адрес, а също така: ако обръщението е отправено от организация – име и длъжност на лицето, подписало обръщението, данъчния номер на организацията;

Срокът за разглеждане на молби за визи по преки обръщения от Руски организации е 10 календарни дни.

Цена за оформяне на визата – 70 лева.

Към всички видове покани кандидатът за получаване на Руска виза трябва да приложи копие от паспорта си и да представи медицинска застраховка, покриваща не по-малко от 30 000 Евро, действителна за територията на РФ.

Многократна виза се издава въз основа на писмени покани в оригинал и само при наличието на посещения в РФ през последните 12 месеца!