Обратно

Информация за реда, по който граждани на Руската Федерация, живеещи постоянно извън пределите на Руската Федерация, нямащи потвърдено с регистрация място на живеене или място на пребиваване на територията на Руската Федерация, могат да подават молби с цел упражняване на правото си на допълнителни мерки за държавна подкрепа на семейства с деца

 

Граждани на Руската Федерация, живеещи постоянно в чужбина, в това число тези, които нямат удостоверени с надлежна регистрация място на живеене или място на пребиваване на територията на Руската Федерация, имат право да се обърнат с молба за издаване на държавен сертификат за майчин (семеен) капитал и молба за разпореждане със средствата (част от средствата) на майчиния (семейния) капитал, заедно с пакета от необходимите документи, във всяко поделение на Пенсионния фонд на Руската Федерация (ПФР) на територията на Руската Федерация по свой избор независимо от мястото на живеене (пребиваване) или фактическото местоживеене на гражданина на Руската Федерация (или негов упълномощен).

Горепосочените молби (документи) могат да се подават лично или да бъдат изпращани по пощата.

Смятаме за целесъобразно, молбата за разпореждане със средствата (част от средствата) на майчиния (семейния) капитал да се подава в съответния териториален орган на ПФР, който се намира в същия субект на Руската Федерация, където гражданинът има намерение да се възползва от него.

Също така молбите за издаване на държавен сертификат за майчин (семеен) капитал и за разпореждане със средствата (част от средствата) на майчиния (семейния) капитал, заедно с пакета от необходимите документи, могат да се подават директно в Пенсионен фонд на Руската Федерация, отдел за обслужване на граждани към Дирекция «Пенсионно осигуряване на лица, живеещи в чужбина» (Департамент по вопросам пенсионного обеспечения лиц, проживающих за границей – рус.).

При подаване на молбите директно в ПФР:

- личният прием на граждани се извършва от Дирекция «Пенсионно осигуряване на лица, живеещи в чужбина» на адрес: град Москва, улица Анохина 20, блок A (метростанция "Юго-Западная");

-изпращането на молбите и документите към ПФР по пощата се извършва на адрес: 119991, гр. Москва, ул. Шаболовка 4, ГСП-1.

Начинът на попълване на молбите, пълният списък на документите, необходими за получаване на майчиния (семейния) капитал, както и информация относно разпореждане със средствата от майчиния (семейния) капитал и целите, за които те могат да бъдат използвани, са достъпни на официалния уебсайт на ПФР на следния линк:

 http://www.pfrf.ru/grazdanam/family_capital/kto_imeet_pravo/