Видове нотариални дейности


Съгласно чл. 1 от „Основи в законодателството на Руската Федерация за нотариата” № 4462-1 от 11 февруари 1993 г, нотариални действия от името на Руската Федерация на територията на други държави извършват длъжностните лица на консулските учреждения на Руската Федерация по-нататък – консули), упълномощени да извършват такава дейност.

1) удостоверяват сделки (договори, завещания, пълномощни и др.), с изключение на договори за отчуждаване на недвижимо имущество, намиращо се на територията на Русия;
2) вземат мерки за опазване на наследствено имущество;
3) удостоверяват верността на копия от документи и на части от тях;
4) удостоверяват истинността на подписи под документи;
5) удостоверяват верността на превода на документи от един език на друг;
6) удостоверяват факта дали даден гражданин е жив;
7) удостоверяват конкретното местонахождението на граждани ;
8) удостоверяват идентичността на  лице с изображението от  дадена снимка;
9) удостоверяват времето на представяне на документи;
10) извършват морски протест.

Консулът може да извършва и други нотариални дейности, предвидени от законодателството на Руската Федерация. Трябва също така да се има предвид, че характерът и съдържанието на нотариалните функции в консулските учреждения много зависи от нормативите на консулските конвенции, сключени между Руската Федерация и различни чужди държави.

Нотариални действия по отношение на документи, съставени зад граница с участието на чужди власти или издадени от тях, се извършват само при условие, че са легализирани по установения ред (потвърждение, че истинността документите и техният произход отговарят на изискванията на законодателството на съответната държава и, че подписалите ги длъжностните лица гарантират тяхната достоверност).  Документи без легализация консулът приема само в случаите, в които това е предвидено от международни споразумения, сключени между Руската Федерация и чужди държави.

Основни правила при извършването на консулски дейности.

Нотариалните дейности се извършват в дипломатическо представителство или в консулско учреждение на Руската Федерация ( по- нататък – консулство).

Ако поради някаква уважителна причина заинтересованото лице не може лично да се яви в сградата на  консулството, нотариални действия могат да се извършат извън неговата сграда, ако това не противоречи на законодателството на държавата, в която пребивава.

Нотариални действия се извършват в деня, в който са представени всички необходими за това документи и са заплатени всички консулски такси и други фактически разходи. Извършването на консулската дейност може да бъде отложено при необходимост от представяне на допълнителни сведения или документи или при изпращане на документи за експертиза, а също по други причини, предвидени от законодателството на  Руската Федерация.

При удостоверяване на сделки се изяснява дееспособността на гражданите и се проверява правоспособността на юридическите лица, участващи в сделката; в случаите, в които сделката се сключва от представител, се проверяват неговите пълномощия чрез издадено на негово име нотариално заверено пълномощно. Консулът също проверява истинността на подписите на участниците в сделката.

Консулът установява личността на гражданите, обърнали се към консулството за извършване на нотариални действия, на техните представители или на представителите на учреждения, предприятия и организации.

- Личността на гражданин на Руската Федерация се установява с паспорт или с друг документ, изключващ всякакво съмнение относно личността на гражданина, обърнал се с молба за извършване на нотариални действия. 
- Личността на чужди граждани и на лица без гражданство се установява  с техните национални паспорти или с документи, които ги заменят.

Нотариално удостоверяеми сделки, а също заявления, пълномощни и други документи се подписват в присъствието на консула, извършващ нотариалното действие. Ако по някаква причина гражданинът не може собственоръчно да се подпише, документът може да бъде подписан по негова препоръка и в негово присъствие и в присъствието на консула от друг гражданин с посочване на причините, поради които заинтересованото лице не може собственоръчно да положи своя подпис. Ако сделка, заявление или друг документ са подписани в отсъствието на консула, подписалият ги трябва лично да потвърди, че документът е подписан от него. 

Не се приемат за извършване на нотариални действия документи, ако в тях има изтрити, дописани, зачертани думи или други поправки (освен ако не са договорени и заверени с подпис от длъжностно лице и с печат от учреждение, предприятие или организация издала съответните документи); не се приемат и документи написани с молив или с неясен текст. Ако документът е на повече от един лист, отделните страници трябва да са номерирани и старателно закрепени.

Ако извършването на дадено нотариално действие противоречи на законодателството на Руската Федерация, консулът отказва да го извърши.

Не се приемат за извършване на нотариални дейности документи, ако те не отговарят на изискванията на законодателството на Руската Федерация или могат със съдържанието си да навредят на интересите на Руската Федерация, или съдържат сведения, накърняващи честта и достойнството на граждани, деловата репутация на организации.

Консулът, по молба на граждани или представители на учреждения, предприятия или организации, обърнали се с молба за извършване на нотариална дейност, може да съставя проекти за сделки, заявления, и пълномощни, да изготвя копия на документи и извлечения от тях, а също е длъжен да дава разяснения по въпросите на извършваната нотариална дейност.

Ако консулът отказва да извърши нотариалното действие, заинтересованото лице има право да иска обяснение относно причините за отказа в писмена форма и да поиска разяснение за реда, по който може да обжалва. 

Жалби срещу действията на консули, извършващи нотариални действия, могат да се подават до главния консул в съответната държава или до Министерството на външните работи на Руската Федерация. Неправомерни действия на консули при извършването на нотариална дейност могат да бъдат обжалвани и в съда, в съответствие със Закона на Руската Федерация „ За обжалването в съда на действия и решения, нарушаващи правата и свободите на гражданите”.

За извършването на нотариални действия (в това число за съставянето на проекти за сделки, заявления, пълномощни, копия на документи и на части от тях) се вземат консулски такси, определени от Тарифата за консулски такси на Руската Федерация, а също такси за покриване на фактически разходи, свързани с извършването на консулски действия (не се отнася за граждани на Руската Федерация).