Хуманитарно сътрудничество

Русия и България са неразривно свързани помежду си с тесни културно-исторически и духовни връзки, които представляват траен фундамент за по-нататъшното развиване на хуманитарни връзки.

Двустранното сътрудничество в хуманитарна сфера се реализира въз основа на Договор за приятелски отношения и сътрудничество между Руската Федерация и Република България от 1992 г. и междуправителствено споразумение за сътрудничество в областта на културата, образованието и науката от 1993 г. Според него се приемат междуправителствени програми за сътрудничество в областта на културата, образованието и науката, които определят конкретни насоки на работата.

Руската култура и изкуство са  доста популярни в България. Гастроли на руски музикални, хореографски и театрални колективи и изпълнители, организирани при подкрепа на Посолството, имат голям успех и неизменно събират пълни зали. Българската публика проявява искрен интерес към съвременно и класическо художествено изкуство на Русия. Има добри перспективи за по-нататъшно задълбочаване на връзки  в музейна, театрална и изложбена области.

Развиване на традиционно топли отношения между нашите страни придава съвместно отбелязване на важни дати от общата история, свързани с Руско-Турската война Освободителна 1877-1878 г.

Във връзка с 75-та годишнина от Победа на съветския народ във Великата Отечествена война 1941-1945 г. през 2020 г. беше проведена редица мероприятия (предимно в онлайн формат, вземайки во внимание санитарно-епидемиологична ситуация): акция «Безсмъртен полк», видеоконференции, кръгли маси, тържествени церемонии до паметници на съветските воини в България.

Взаимодействие в научната и образователна сфери се развива въз основа на междуминистерските споразумения (1995 г. и 2010 г.), а също така на споразуменията между Руската академия на науките и Българската академия на науките за научно сътрудничество (1994 г.) и за научно сътрудничество в областта на фундаментални космически изследвания (2002 г.).

Има академически обмен между руски и български висши учебни заведения. Значима насока на работата е прием на български граждани и млади сънародници на обучение в руските вузове за сметка на федералния бюджет. Въпреки пандемия на коронавирус, дистанционно обучение  през 2020/2021 г. са започнали повече от 190 български абитуриенти.

Последователно се провежда работа за укрепване на позициите на руски език в България (втори по разпространеност чуждестранен език в учебните заведения тук). В страната е разгърната и се разширява мрежата от центрове и кабинети на фонда «Руски мир» с библиотеки и бази на мултимедийни ресурси. През декември 2020 г. в Плевен започна работа си нов съвременен център на фонда на базата на Регионалната библиотека «Христо Смирненски». Оказва се и подкрепа на местните русисти в повишаване на професионалната им квалификация.

Укрепват се спортни връзки, регламентирани от междуминистерското споразумение за сътрудничество в областта на спорта (2012 г.) и от меморандума за сътрудничество между Олимпийския комитет на Русия и Българския олимпийски комитет (2015 г.). Провежда се конструктивно сътрудничество в многостранни формати, включвайки антидопингови въпроси.