Общи положения

В Н И М А Н И Е ! ! !  От 15 юни 2013г. консулският отдел към Посолството на Русия в България започва прием на електронни формуляри за визови анкети, които се попълват на уеб-сайта на Консулския департамент на Министерството на външните работи на Руската Федерация на адрес https://visa.kdmid.ru

При подаване на документите за виза във визовата секция на консулския отдел, заявителят е длъжен да донесе попълнена и разпечатана от сайта електронна визова анкета.

Анкети, попълнени по друг начин, няма да се приемат.

Чужди граждани и лица без гражданство могат да влизат в пределите на Руската Федерация и да излизат от Руската Федерация при наличието на руска виза, издадена по валидни документи за самоличност, и признати от Руската Федерация като такива, ако друго не е предвидено от международни договорености на Руската Федерация.

Заявителят е длъжен да подаде документите лично или чрез нотариално заверено пълномощно.

Таксите по издаването на виза се заплащат в пълен размер при подаването на документите.
Пари, приети от граждани във вид на такси за извършване на консулски действия, в случай на отказ от дадената консулска услуга, не подлежат на връщане.

От заплащане на визови такси са освободени следните категории лица:

Близки роднини – съпруги, деца /включително приемни/, родители /включително опекуни и попечители/, баби, дядовци, внуци на граждани на България, законно живеещи на територията на Руската Федерация;

членове на официални делегации, които въз основа на официална покана, адресирана до Руската Федерация, до държава – членка или от Европейския съюз, вземат участие в официални срещи, консултации, преговори, или по програми за обмен, а също в мероприятия, провеждани на територията на Руската Федерация;

членове на Правителството и Парламента на България, на Конституционния и Върховния съд;

ученици, студенти, аспиранти и съпровождащите ги преподаватели, заминаващи на обучение или на учебен стаж;

инвалиди, отиващи на лечение /операция/ и лицата, които при необходимост ги съпровождат;

лица, представили документи, потвърждаващи необходимостта от осъществяване на пътуване от хуманитарен характер, в това число за получаване на спешна медицинска помощ  и съпровождащите ги лица, а също за присъствие на погребение или за посещение на тежко болен близък роднина;

участници в младежки спортни мероприятия и съпровождащите ги лица;

лица, участващи в научна, културна или творческа дейност, включително в университетски и други програми за обмен;

участници в официални програми за обмен между побратимени градове;

деца до 6 г.