За получаването на заверена справка за семейно положение е необходимо:
- лично да се обърнете към консулския отдел на Посолството;
- да подадете молба до Завеждащия консулския отдел;
- да представите действащи руски задграничен и вътрешен (ако има такъв) паспорти;
- документ, потвърждаващ разтрогването на брака (при наличие).